Elevernes undervisningsmiljø

Handleplan vedr. arbejdet med elevernes undervisningsmiljø.

E79xqU0g

Trivselsmåling

Trivselsmåling

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever i 4.-9. klasse og 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse. Denne rapport viser resultater for Ølgod Skole, Varde Kommune. Skolen (eller jeres kommune) har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Resultaterne fra disse spørgsmål afrapporteres også i denne rapport.

n6EaROgV

Brugertilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse

Handleplan BTU - 2017
Ølgod Skoles handleplan og indsatsområde i forhold til BTU omhandler en overordnet indsats for skolehjemsamarbejdet med fokus på nedenstående tre områder:
 Udvikling af skolehjemsamarbejdet
 Konflikthåndtering
 Kommunikation
Der vil være fokus på, hvordan samarbejdet mellem forældre og skolen kan styrkes og udfoldes med fælles fokus på elevernes trivsel, læring og fællesskab
Indsats 1 – udvikling af skolehjemsamarbejdet:
Ølgod Skole har udarbejdet en plan for arbejdet med forskellige aspekter i skolehjemsamarbejdet (omfattende bl.a. forældremøder, skolehjemsamtaler, klassearrangementer, elevplaner m.v.). Disse områder drøftes og videreudvikles på pædagogiske møder, teammøder og afdelingsmøder i løbet af skoleåret, således at
medarbejderne i fællesskab og kontinuerligt drøfter og udvikler fælles holdninger
og værdier ind i skolehjemsamarbejdet med henblik på kvalificering og kvalitetsudvikling af praksis.
Opfølgning:
Indsatsen evalueres løbende af ledelsen i løbet af skoleåret, og skolebestyrelsen
orienteres og inddrages i processen, så også forældrenes perspektiver kommer i
spil.
Indsats 2 – trivselssamarbejde:
Indsatsen omkring skolens arbejde med trivsel og trivselsudfordringer vil være
præget af en større grad af aktiv involvering af forældrene i udviklingen af klassetrivsel og fællesskab, samt en mere proaktiv inddragelse af forældre-klasserødderne i forbindelse med udfordringer i klassens sociale liv.
Opfølgning:
Der evalueres løbende på indsatsen i samarbejde med skolebestyrelsen, ligesom
vi vil italesætte indsatsen på fællesmøde for klasserødderne i august 2017 og
drøfte effekten af indsatsen med dem på fællesmødet i starten af skoleåret 2018-
19.
Indsats 3 – kommunikation:
Indsatsen omkring kommunikation handler bl.a. om at styrke kommunikationen udadtil på flere
planer, således at de gode historier formidles og integreres i den samlede fortælling om Ølgod
Skole. Dette vil blive understøttet gennem etablering af en facebook-side for Ølgod Skole, hvor der
bringes billeder og beskrivelser af gode oplevelser og historier fra dagligdagen på skolen. Ligeledes
udsender ledelsen jævnligt afdelingsinfo og overordnede nyhedsbreve til forældrene for at bidrage til indsigt i elevernes og skolens hverdag.
Ølgod Skole vil følge op på indsatsen, hvor teamene omkring de enkelte klasser sender en information til forældrene omkring livet i de enkelte klasser/årgange mindst hver 14. dag.
Opfølgning:
Ledelsen vil løbende følge op på såvel den overordnede kommunikation samt kommunikationen
omkring de enkelte årgange. Der vil være dialog med skolebestyrelsen om skolens kommunikation
udadtil, ligesom vi vil følge op på møde for klasserødderne i 2018. Endelig vil der ske en evaluering
i forbindelse med næste BTU.

1zYOt_vg

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalerne afholdes med skoleledelserne, repræsentanter fra skolebestyrelser samt skolechefen og direktøren for Børn, Læring og Job.

På baggrund af skoleudviklingssamtalerne revideres skolens skoleudviklingsplan.

6w_fa4VQ

Vil du høre mere?

Skolens kontor kan kontaktes på skoledage i tidsrummet 7.30-14.00 (fredag til 13.30).

sWGM5ZWQ